รายงาน

Display # 
Title Published Date Hits
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2559 10 August 2017 68
รายงานประจำปี 2559 10 August 2017 63
การประเมินการจัดการขยะมูลฝอย 26 June 2017 71
(ร่าง)แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่ 14 June 2017 72
รายงานการสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนและระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 02 June 2017 71
รายงานผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำฝน พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2559 06 January 2017 67
รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2559 06 January 2017 64
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 05 January 2017 95
แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ.2560-2564 25 August 2016 181
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2558 15 August 2016 93

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!