คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

เพื่อใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการดำเนินงานในฐานะผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการประชาชน ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยครอบคลุมประเภทงานที่รับบริการ 4 ประเภท คือ ร้องทุกข์ร้องเรียน ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ปรึกษาแนะนำ และเอกสารข้อมูล (งานห้องสมุด) รายละเอียดเพิ่มเติม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!