คู่มือ

แผนการดำเนินงาน กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

แผนการดำเนินงาน กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ห้องปฏิบัติการ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชน และให้บริการการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแก่จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!