คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เตือนภัย

คู่มือกระบวนการเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำฉบับน้ำจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำบนพื้นที่เสี่ยงและสามารถแจ้งเตือนภัยไปยังเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานส่วนกลาง ในกรณีที่เกิดเหตุพิบัติภัยมลพิษทางน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาได้อย่าง ทันเหตุการณ์ (อ่านต่อ)

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!