สื่อวีดีโอ

เผยแพร่ความรู้  ในรูปแบบสื่อวีดีโอ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจได้ทราบความรู้ และวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!