ทั่วไป

การล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้วงานทดสอบในห้องปฏิบัติการ

การทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการผลการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้ จะมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนตั้งแต่เรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว แกลลอน ภาชนะในการเก็บตัวอย่าง การสุ่มเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง จนมาถึงห้องปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่างการวิเคราะห์ทดสอบ การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ จนถึงการประเมินผลและออกรายงานผล ทุกขั้นตอนมีความสำคัญ ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องการเตรียมภาชนะในการเก็บตัวอย่างทดสอบ การล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้วงานทดสอบ ซึ่งวิธีการล้างภาชนะในการทดสอบแต่ละพารามิเตอร์ จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธี เทคนิคที่ใช้ในการทดสอบ เป็นต้น เช่น การวิเคราะห์โลหะหนัก ถ้าห้องปฏิบัติการใช้กรดไนตริกในการเจือจาง หรือเตรียมสารเคมี โดยมากในขั้นตอนการล้างก็จะมีการแช่กรดไนตริก (HNO3) ในการล้างทำความสะอาด เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!