ทั่วไป

ปัญหาขยะมูลฝอย

ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น มนุษย์เราผลิตขยะในแต่ละวันโดยเฉลี่ยวัน 1 กิโลกรัม ประชากรโลกกว่า 6000 ล้านคน ก็จะผลิตขยะสูงถึงวันละ 6000 ล้านกิโลกรัม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!