ทั่วไป

ทางเลือกในการลดใช้ถุงพลาสติก

ในปัจจุบันในเมืองหรือชุมชน ในแต่ละสัปดำห์คนไทยน ำ ถุงพลำสติกกลับบ้ำนมำกกว่ำ 100 ล้ำนถุง หรือมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนถุง ในแต่ละปีกำรใช้ถุงพลำสติกจึงเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็นปัญหำ สิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งรุนแรง โดยประเทศไทยนั้นมีปริมำณขยะ พลำสติกที่เกิดขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 12 ของปริมำณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมำณ 2 ล้ำนตัน ต่อปี โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีกำรใช้ถุงพลำสติก เฉลี่ย คนละ 8 ใบต่อวัน ท ำให้มีขยะพลำสติกมำกถึง 80 ล้ำนใบต่อวัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!