ทั่วไป

น้ำหมักชีวภาพ

นํ้าหมักชีวภาพ คือ น ้ำหมักชีวภำพที่ได้จำกกำรหมักเศษซำกพืช ซำกสตัว์ หรือสำรอินทรีย์ชนิดต่ำงๆ ที่หำได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จ้ำเพำะ ซึ่งอำจหมักร่วมกับกำกน ้ำตำลหรือน ้ำตำลทรำยแดง

กระบวนกำรหมักของน ้ำหมักชีวภำพจะเกิดจำกกำรย่อย สลำยสำรอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กำกน ้ำตำล และน ้ำตำล จำกสำรอินทรยี์เป็นแหล่งพลังงำน แบ่งเป็น 2 แบบ คือ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!