น้ำ

สถานการณ์คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีแม่น้้าจ้านวน 21 สาย กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าลพบุรี แม่น้้าน้อย แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าแม่กลอง แม่น้้าบางปะกง แม่น้้าบางขาม แม่น้้านครนายก แม่น้้าปราจีนบุรี แม่น้้าเพชรบุรี แม่น้้าแควน้อย แม่น้้าแควใหญ่ แม่น้้าปราณบุรี แม่น้้ากุยบุรี แม่น้้าประแสร์ แม่น้้าพังราด แม่น้้าตราด แม่น้้าเวฬุ แม่น้้าระยอง แม่น้้าจันทบุรี คลองส้าคัญ ได้แก่ คลองบางปลากด คลองส้าโรง คลองพระโขนง คลองลัดหลวง คลองดาวคะนอง คลองบางกอกใหญ่ คลองมอญ คลองบางกอกน้อย คลองบางกรวย คลองมหาสวัสดิ์ คลองเจดีย์บูชา คลองภาษีเจริญ คลองด้าเนินสะดวก คลองมหาชัย คลองประดู่ คลองนครเนื่องเขต คลองท่าไข่ คลองพานทอง คลองท่าลาด และยังมีแหล่งน้้าอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งน้้าเพื่อการชลประทาน เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนเจ้าพระยา นอกจากนั้นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีความเชื่อมต่อทางระบบนิเวศน์ลุ่มน้้า มีแม่น้้าที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าน้อย แม่น้้าลพบุรี แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าบางปะกง และแม่น้้าแม่กลอง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!