น้ำ

การเตรียมอุปกรณ์ เก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ ในการวิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่าง ทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งตัวอย่างน้ำและอากาศ โดยเฉพาะตัวอย่างน้ำมีทั้งตัวอย่างที่เป็นการเฝ้าระวังติดตามแนวโน้มสถานการณคุณภาพน้ำ 
และตัวอย่างน้ำที่เป็นเรื่องร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!