ขยะรีไซเคิล

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

  • Print

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคักแยกขยะ การรวบรวมอย่างถูกวิธี จึงได้จัดให้มีธนาคารขยะไซเคิล สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานและหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานร่วมกิจกรรมลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด นำขยะรีไซเคิลมาจัดการให้เกิดประโยชน์ในรูปธนาคารขยะรีไซเคิล และเพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป รายละเอียดการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก