ขยะอินทรีย์

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงและแบบทาคาคุ ประเทศญี่ปุ่น

เทคนิคการทำปุ๋ยหมักเทศบาลตำบลบ้านบางม่วงและแบบทาคาคุ ประเทศญี่ปุ่น

      จากการที่ดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ทำให้นึกถึงการหมักปุ๋ยแบบทาคาคุ ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานมาเช่นกัน โดยจุดประสงค์หลักของการทำปุ๋ยหมักของทั้งสองแห่งคือการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและนำผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการเผยการทำปุ๋ยหมักให้กับผู้ที่สนใจและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการจัดการขยะอินทรีย์ของตนเองหรือของหน่วยงานต่อไปจึงสรุปสาระสำคัญของการทำปุ๋ยหมักทั้งสองแห่ง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!