ขยะอันตราย

สถานการณ์และแนวทางจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

จากการที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่า จะเป็นพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคสินค้า การเพิ่มขึ้นของชุมชน การขยายตัวของที่อยู่อาศัย การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งค่านิยมทาสังคม ประกอบกับการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐาน เช่น ถนน เขื่อน สนามบิน ท่าเรือ เป็นต้น การเร่งผลิตสินค้าและบริการให้ทันกับความต้องการ ของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!