ขยะอันตราย

แนวทางการกำจัดหลอดไฟภายในบ้าน

ปจจุบันหลอดไฟจํานวนมากที่ถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปอยางมหาศาลกวา 41 ลานหลอดในแตละปนั้น กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในระยะสั้นและระยะยาว หากเราทุกคนปฏิบัติตามคําแนะนําในการทิ้งหลอดไฟให้เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และบอกตอเพื่อนแนะนําใหปฏิบัติตามก็ยิ่งจะทําใหปริมาณการปะปนลดลง คุณภาพชีวิตเราก็ดีขึ้น สิ่งแวดลอมก็ดีขึ้นดวยเชนกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!