อากาศ

“LESS” ( Low Emission Support Scheme)

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิต ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ และนับวันปัญหา ดังกล่าวจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดปัญหา ดังกล่าว มาจากก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้ พลังงาน การขนส่ง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การจัดการขยะ การเกษตรกรรม รวมทั้งการตัดไม้ทำลายป่า รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!