อากาศ

ตลาดคาร์บอน หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market)

ตลาดคาร์บอน หรือ ตลาดซื้อขายคาร์บอน (Carbon Market)

 ◊◊◊ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)    เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535       ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร  ประเทศบราซิล  และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537  ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538  โดยได้ดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ คือ การจัดทำรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาฯแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงให้ประเทศภาคีต่าง ๆ ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยกับประชาคมโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้หลักการ “มีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน” รายละเอียดคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!