ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดแบบติดกับที่ (Onsite Treatment)

  • Print

น้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดแบบติดกับที่ (Onsite Treatment)      

น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้าง   สิ่งสกปรกภายในบ้านเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ลักษณะสมบัติ ของน้ำเสียชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยของเสียประเภทสารอินทรีย์ ปริมาณความสกปรก หรือความเข้มข้นของน้ำเสียขึ้นกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือน จะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรืออาจประเมินได้จากจำนวนประชากรหรือพื้นที่อาคารแต่ละประเภท รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก