การพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย หลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545

ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.. 2545 ได้รวมเอาภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หลายหน่วยงานมาไว้ด้วยกัน และกำหนดจัดตั้งเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของประเทศ  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!