เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ จึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรชุมชน โรงเรียน/สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำให้เป็นเครือข่ายในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และเพื่อนำข้อมูลการติดตามตรวจสอบ มาใช้วางแผนป้องกันคุณภาพน้ำของท้องถิ่นและชุมชน

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!