ข่าวสิ่งแวดล้อม

ทางเลือกใหม่ของคนไทย ฉลากคาร์บอน ช่วยลดโลกร้อน

  • Print

จากปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทำให้ประเทศต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจและให้ความตระหนักถึงภัยพิบัติของโลกร้อนและวิธีการลดโลกร้อน รายละเอียดคลิก