ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัยจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

- สรุปราคากลาง รายละเอีดเพิ่มเติมคลิก

- รายการประมาณราคา รายละเอีดเพิ่มเติมคลิก

- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง รายละเอีดเพิ่มเติมคลิก

- รายการรายละเอียดเฉพาะแห่งการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร รายละเอีดเพิ่มเติมคลิก

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!