ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ

1. เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำชนิด 2 ลิตร รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

2. เครื่องวัดความนำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายน้ำได้ และอุณหภูมิของน้ำภาคสนาม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

3. เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำภาคสนาม รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

4. เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

5. ชุดกำจัดไอกรดแบบเปียก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

6. เครื่อง Digital Buret มี Safety valve รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

7. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ความเค็มและความนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

8. เครื่องวัดเสียง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

9. เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ วิเคราะห์ไนเตรต ไนไตร์ท ไนโตรเจน และแอมโมเนีย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลาง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!