ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผิดชอบภารกิจหลัก 3 ประการ คือ

 1. เป็นศูนย์บริการประชาชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เผยแพร่เอกสาร/แผ่นพับ/วารสารสำคัญ ๆ ของหน่วยงาน และให้บริการตามกระบวนงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 2. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ติดตาม เร่งรัด กำกับดูแลให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบ
 3. เป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงในภาระกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานให้บริการประชาชน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ได้จัดช่องทางให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 4 ช่องทาง คือ

 • โทรศัพท์หมายเลข 0 2968 8064
 • เว็บไซต์ : http://reo06.mnre.go.th
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี 

Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!