แนะนำการใช้งานเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ 4 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กร บุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเอื้อต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กลไกล และกระบวนการตรวจราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โดเมน reo06.mnre.go.th

องค์ประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์

1) เกี่ยวกับสำนักงาน มีรายละเอียดเกี่ยวกับความประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่ยงาน ยุทธศาตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ สถานที่ตั้ง 

2) ส่วนในสำนักงาน มีทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย มีรายละเอียดเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน วิชาการ/เอกสารเผยแพร่ และประมวลภาพกิจกรรมของแต่ละส่วน

3) ข้อมูลและบริการ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบเว็บไซต์ สื่อเผยแพร่ ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4) กระดานสนทนา เป็นช่องทางการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่องทั่วไป

5) เว็บไซต์สำคัญ เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ

6) ประมวลภาพกิจกรรม เป็นภาพกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำ เช่น กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรม 5 ส กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น

7) ดาวน์โหลด มีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร/สื่อเผยแพร่ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คู่มือ รายงาน วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

8) ปฏิทินกิจกรรม บอกรายละเอียดในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และงานที่สำคัญในสำนักงานฯ

9) คลังความรู้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เจ้าหน้าที่และนักวิชาการได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเป็นหมวดหมู่ เช่น ทั่วไป สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!