Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี)

Regional Environment Office 6

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16

   

    จากการปฎิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตลอดจนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545

     สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง ซึ่งเป็นการโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 สังกัดสำนักงานโนบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12 (ยกเว้น กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานอาชีวอนามัยและกลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และลำพูน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พะเยา ลำปาง แพร่ และสุโขทัย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชัยนาท  สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม และสกลนคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และบึงกาฬ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  และตราด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

     

        และตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1169/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาคในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพื้นที่

        ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้กำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์  สุโขทัย และเพชรบูรณ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร  อุทัยธานี และพิจิตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครปฐม ชัยนาท  สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นนทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สระบุรี ลพบุรี  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี )

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ อุดรธานี เลย  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง จันทบุรี  ตราด และสมุทรปราการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และนครศรีธรรมราช

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

 

เอกสารแนบ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1169_2560

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 223 ครั้ง