Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี)

Regional Environment Office 6

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานคุณภาพน้ำรายไตรมาส

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ก.ย. 65

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 3/2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

30 ก.ย. 65

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 4/2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

30 ก.ย. 65

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 2/2565 (เดือนมีนาคม 2565) พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

30 ก.ย. 65

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤติและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ครั้งที่ 1/2565 (เดือนมกราคม 2565) พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา

22 มี.ค. 64

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาส 1/2564

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1